123

کارورزی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تحقیقات

کاروزی پولی و اشتغال آزمایشگاه تحقیقات و ژنتیک آموزش بخش تخلیص DNA و RNAنمونه گیری و نسخه خوانی ژنتیکPCR Qf PCRژنتیک قانونی مشاوره و شجره نامه —————انجام آزمایشات تحقیقات و پایان نامه مشاوره و استاد راهنما —————ولیعصر پایین تر بیمارستان دی پلاک ٢٤٧٦ ٨٦٠٨٢٨٨٥

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده :
آدرس :
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل :
کارورزی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تحقیقات
کارورزی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تحقیقات
123