123

آموزش خوشنویسی

حضرت علی (ع) فرمودند: به خوشنویسی بپردازید که از کلیدهای رزق و روزی است. وخط زیباونیکو برای فقیر مال ،برای توانگرجمال و برای بزرگان کمال است.دانــد آنکس که آشنای دل است **** که صفای خط از صفای دل استآموزش خوشنویسی. از مبتدی تا فوق ممتاز. توسط مدرس مجرب. پس از هر دوره معرفی برای دریافت مدرک معتبر در ماه چهار جلسه . هرهفته یک جلسه 30 دقیقه. کار با هنر جو به صورت ویزه تا یادگیری.موفق باشید.موحدی0921491636809125476213

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : آقای موحدی
آدرس : تهران
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل : 09214916368
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
123