123

خانم جهت رسیدگی امور در منزل

نوع فعالیت استخدام
خانم مجرد مومن و با ادب کمتر از 45 سال برای انجام امور در منزل نیازمندیمخانم های متاهل تماس نگیرنداگر تماس گرفتید و موقعیت نداشتم پاسخ بدهم بعد خودم تماس می گیرم

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : حسین رجبی
آدرس : مشهد عبادی 65
تلفن ثابت : 09157695869
ایمیل : Hmashhad82@ Gmail. Com
موبایل : 09157695869
123